browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS 8.x

Posted by on 20.05.12

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS 8.0 nổi bật với những tính năng ưu việt như:
1. Về nền tảng công nghệ.
· Phần mềm IMAS 8.0 được phát triển bằng C# trên nền .Net Framework sử dụng cở sở dữ liệu Mã nguồn mở hàng đầu hiện này là PostgreSQL. Việc chọn C# và PostgreSQL cho phép xử lý tác nghiệp chính xác, toàn vẹn dữ liệu, tính mở rộng cao, có khả năng tích hợp với các ứng dụng khác; tốc độ cài đặt nhanh dễ dàng, tốc độ xử lý nhanh, có tính bảo mật cao, dễ sử dụng với giao diện nhập liệu thân thiện, lên báo cáo đẹp dùng chuẩn dữ liệu Unicodetheo chuẩn TCVN 6909:2001 – Bảng mã chuẩn theo quy định của Chính phủ.
· Phần mềm IMAS 8.0 được viết theo công nghệ Khách – Chủ (Client/server) và N-tiers, khai thác trên mạng máy tính, hỗ trợ nhiều người sử dụng.
· Các giao diện của Phần mềm IMAS 8.0 được ứng dụng theo kiểu GUI (Graphic Use Interface) và menu-driven.
· Phần mềm IMAS 8.0 có thể tương thích với các hệ điều hành Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista trên các máy trạm
· Phần mềm IMAS 8.0 cho phép kết nối và chia sẻ số liệu cho nhiều người dùng trong môi trường mạng cục bộ dưới hệ điều hành Windows 2000/2003 server.
· Phần mềm IMAS 8.0 là một hệ chương trình ứng dụng có khả năng làm việc và truyền dữ liệu qua môi trường viễn thông (qua hệ thống đường thuê bao riêng leased-line hoặc qua đường dial-up, đường ADSL qua Modem hoặc qua mạng riêng ảo VPN, mạng diện rộng WAN).
· Chương trình phần mềm IMAS 8.0 được xây dựng theo dạng phân hệ (Modular-based) nên có thể chạy độc lập từng phân hệ hoặc tích hợp chung trong một hệ thống.
· Đặc biệt, chương trình phần mềm IMAS 8.0 không đòi hỏi cấu hình máy tính quá cao. Cụ thể:
- Nếu hệ thống chỉ được cài đặt trên một máy, thì yêu cầu phần cứng là: một CPU Pentium II tốc độ ít nhất là 450MHz; Bộ nhớ RAM 512 MB; Ổ cứng còn trống ít nhất 1GB.
- Nếu hệ thống cài đặt trên nhiều máy, thì yêu cầu phần cứng là:
+ Máy chủ cơ sở dữ liệu: 1 CPU Pentium III tốc độ ít nhất là 800MHz; Bộ nhớ tối thiểu là 1Gb: Ổ cứng còn trống ít nhất là 2GB.
+ Máy trạm: 1 CPU Pentium II tốc độ ít nhất là 450MHz; Bộ nhớ 512 MB. ổ cứng còn trống ít nhất 200 MB.

2. Về nghiệp vụ :
· Phần mềm IMAS 8.0 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được ban hành.
· Phần mềm IMAS 8.0 xử lý, lưu trữ hệ thống các chứng từ kế toán phát sinh, và cho ra các sổ, thẻ và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán đơn vị HCSN theo quyết đinh 19/2006/QĐ – BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và Quyết định 215-QĐ/BTCQTTW ngày 19/12/2006 của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương. Đặc biệt, IMAS 8.0 được cập nhật Hệ thống mục lục ngân sách theo quyết định mới nhất, Quyết định 33/2008/QĐ – BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước theo Quyết định 120/2008/QĐ-BTC.
· Chương trình IMAS 8.0 đáp ứng được các nội dung của thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.
· Phần mềm đáp ứng được các đặc điểm đặc thù về qui trình quản lý tài chính kế toán của nhiều loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau
· Phần mềm IMAS 8.0 được phân chia thành các module để xử lý các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến các phần hành kế toán như :
2.1 . Kế toán cơ bản :
Đây là Đây là module cung cấp các chức năng để quản lý việc thu chi quỹ tiền mặt, tiền gửi NH – KB bằng VNĐ và ngoại tệ của đơn vị ; dõi các khoản thanh toán, tạm ứng của cán bộ công chức cũng như các đơn vị bên ngoài có các giao dịch với đơn vị. Đồng thời module này cũng để cập nhật các bút toán hạch toán kế toán liên quan tới chi phí của đơn vị chi tiết theo từng khoản mục chi phí, từng nguồn kinh phí. Phần mềm IMAS 8.0 cho phép :
· Cập nhật tất cả các bút toán phát sinh chỉ trong một màn hình cập nhật duy nhất. Đây là ưu thế của phần mềm IMAS 8.0, nó giúp giảm thiểu các thao tác khi nhập liệu, việc cập nhật số liệu được đơn giản, rõ ràng nhưng vẫn bao quát được hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị.
· Cập nhật các bút toán kép nhiểu Nợ- nhiều Có, một Nợ – nhiều Có hoặc một Có – nhiều Nợ.
· Tự động hoá toàn bộ hoạt động kế toán, chương trình còn cho phép xử lý tự động đến từng bút toán nghiệp vụ. Đây cũng là chức năng ưu việt của IMAS 8.0, việc khai báo sẵn các bút toán nghiệp vụ sẽ hỗ trợ người sử dụng cập nhật được nhanh chóng, chính xác.
· Các tài khoản kế toán có thể được theo dõi đến từng thông tin chi tiết như : nguồn kinh phí, đối tượng pháp nhân, đối tượng tập hợp, mục lục ngân sách, quỹ …
· Cho phép lập. xem và in các chứng từ kế toán như :phiếu thu, phiếu chi. giấy rút dự toán kiêm chuyển khoản , giấy rút dự toán kiểm lĩnh tiền mặt, uỷ nhiệm chi và phiếu kế toán.
· Cho phép xem trước khi in tất cả các báo cáo.
· Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Text …
2.2 Kế toán dự toán
· Phần mềm IMAS 8.0 có chức năng này cho phép cập nhật số dự toán kinh phí được giao của đơn vị chi tiết theo từng loại dự toán (dự toán chi hoạt động thường xuyên, dự toán hoạt động không thường xuyên…), từng nguồn kinh phí, từng loại khoản và khoản mục chi phí theo Mục lục ngân sách nhà nước. Phần mềm IMAS 8.0 còn cho phép nhập nhật và quản lý việc nhập dự toán đó là dự toán đầu năm, dự toán bổ sung, dự toán nộp khôi phục, dự toán bị huỷ hay dự toán năm trước chuyển sang.
2.3 Kế toán vật tư hàng hoá :
Phân hệ kế toán vật tư hàng hoá cho phép quản lý hàng tồn kho như : nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm. Chức năng chính là cập nhật thực hiện và tính trị giá hàng tồn kho. Cụ thể :
· Phản ánh các nghiệp vụ nhập, xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa. Phần mềm IMAS 8.0 cho phép phản ánh các nghiệp vụ nhập, xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa theo các phương thức nhập xuất khác nhau như:
+ Nhập nguyên vật liệu, hàng hoá mua ngoài
+ Nhập nguyên vật liệu, hàng hoá chuyển kho
+ Nhập kho sản phẩm
+ Nhập kho hàng xuất bán bị trả lại.
+ Nhập khác.
+ Xuất bán hàng hóa
+ Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.
+ Xuất khác
+ Xuất chuyển kho.
· Phần mềm IMAS 8.0 cho phép người sử dụng tìm kiếm các loại hàng hoá hiện có trong hệ thống theo các tiêu thức sau: Số chứng từ; Ngày chứng từ; Tên hàng hoá ; Đối tượng pháp nhân ; Kho nhập xuất ; Phương thức nhập xuất ; Các chi tiết liên quan khác…
· Phần mềm IMAS 8.0 cho phép lập, xem và in các chứng từ liên quan như : Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho.
· Phần mềm IMAS 8.0 cho phép hiển thị số dư tức thời khi nhập liệu từ đó giúp nắm được số lượng tồn kho nhanh chóng.
· Cho phép nhập cùng một loại hàng hoá vào nhiều mã kho khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng.
· Khi cập nhật phiếu xuất, chương trình sẽ kiểm tra và cảnh báo được số lượng hàng tồn kho ngay trong khi nhập liệu.
· Tính đơn giá hàng xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân tháng, bình quân liên hoàn, LIFO, FIFO
· Phần mềm HCSN hỗ trợ một mặt hàng có nhiều đơn vị tính. Chức năng chuyển đổi và quy về đơn vị tính chuẩn cho phép theo dõi các thông tin nhập xuất của mặt hàng đó một cách chính xác hơn.
· Phần mềm IMAS 8.0 hỗ trợ tạo tự động các chứng từ nhập chuyển kho từ các chứng từ xuất chuyển kho nội bộ trong cùng đơn vị.
· Phần mềm IMAS 8.0 có chức năng cho phép in ra các chứng từ hàng hóa theo mẫu quy định hiện hành của Bộ Tài Chính và cho ra các Sổ, báo cáo phục vụ công tác kế toán và quản lý vật tư: Phiếu Nhập, phiếu Xuất, Sổ kho, Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn.
· Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Text …
2.4 Kế toán công cụ dụng cụ, tài sản cố định
· Phần mềm IMAS 8.0 cho phép cập nhật mới, sửa, xóa các thẻ tài sản cố định. Phản ánh, ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến tài sản: mua mới, thanh lý, nhượng bán, sửa chữa lớn, đánh giá lại, điều chuyển giữa các đơn vị thành viên, kiểm kê cuối kì.
· Phần mềm IMAS 8.0 có chức năng cho phép cập nhật tăng, cập nhật giảm, thay đổi phương pháp hạch toán, thay đổi đơn vị sử dụng, hỗ trợ các phương pháp tính khấu hao theo tháng, năm, tỷ lệ, cho phép theo dõi và lưu trữ toàn bộ tiến trình thay đổi của tài sản theo từng chi tiết liên quan ….
· Tính khấu hao, hao mòn và tự động tạo bút toán liên quan đến việc tính khấu hao.
· Phần mềm IMAS 8.0 có chức năng cho phép bạn in thẻ tài sản, các sổ và báo cáo theo mẫu quy định hiện hành của Bộ Tài Chính: Sổ TSCĐ, Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng, bảng tính hao mòn TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao, báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ

2.5 Kế toán tổng hợp
Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phần hệ khác. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán cuối kỳ, lên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính một cách thuận tiện và chính xác. Phần mềm IMAS 8.0 có chức năng:
· Chỉnh sửa tất cả các bút toán của các phân hệ khác mà không cần truy cập vào màn hình cập nhật chứng từ của phân hệ đó.
· Khoá dữ liệu sau khi đã sửa: được quyền khoá dữ liệu của tất cả các phân hệ khác tránh hiện tượng dữ liệu không thống nhất vì bị sửa nhiều lần
· Có thể mở xem các loại báo cáo, sổ cái, sổ tổng hợp các loại tài khoản, các nội dung công việc theo tài khoản đối ứng, theo từng phần hành, theo từng đơn vị phụ thuộc.
· Cho phép lọc tìm các bút toán theo từ khoá trong một trường (cột) bất kỳ khi xem sổ kế toán chi tiết. Cho phép hiện lại màn hình nhập liệu của bút toán đó ngay khi nhắp chọn bút toán trong sổ kế toán để có thể sửa chữa mà không cần quay về Menu.
· Cho phép hạch toán tối thiểu 30 dòng trong mỗi bút toán hạch toán.
· Khi liệt kê các chứng từ hạch toán thuộc từng phần hành thể hiện trên màn hình những thông tin quan trọng như số phiếu thu, phiếu chi, số hợp đông, số hoá đơn (đối với sổ sách liên quan đến thuế)…
· Có chức năng thay đổi họ, tên của những người có trách nhiệm ký trên báo cáo, sổ kế toán…
· Có chức năng kết chuyển số dư cuối năm trước sang số dư đầu năm tiếp theo.
· Phần mềm IMAS 8.0 có chức năng cho phép người sử dụng customize một số sổ chi tiết theo ý muốn về các chỉ tiêu in ra cũng như định dạng của báo cáo.
· Phần mềm IMAS 8.0 cho phép người sử dụng khai báo các công thức lấy số liệu cho các báo cáo tài chính và quản trị, phù hợp với hoạt động của đơn vị HCSN.
· Phần mềm IMAS 8.0 cho phép người sử dụng định nghĩa các báo cáo kế toán mới theo yêu cầu quản trị.
· Phần mềm IMAS 8.0 có chức năng cho phép truy cập ngược các sổ tổng hợp về các sổ chi tiết.
· Hỗ trợ kết xuất các báo cáo ra các định dạng Word, Excel, PDF.
· Hệ thống báo cáo gồm có: Các sổ kế toán của từng phân hệ, sổ kế toán của phân hệ tổng hợp, các báo cáo riêng của các phân hệ và các báo cáo tài chính. Tất cả sẽ được thiết kế theo mẫu quy định của quyết định số 19/2006/QĐ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Các tiện ích nổi bật của phần mềm IMAS 8.0
3.1.Giao diện:
· Phần mềm IMAS 8.0 có giao diện thân thiện với người sử dụng,
· Người dùng có thể tự thay đổi các thông báo, nhãn tên, ký hiệu,… trên các màn hình của chương trình.
· Có thể thêm bớt các chỉ tiêu trên màn hình tùy vào yêu cầu đơn vị
· Thay đổi độ rộng, tiêu đề, thêm bớt các cột trên các màn hình danh sách dữ liệu.
3.2. Tính
mở của hệ thống:
Phần mềm IMAS 8.0 cho phép người dùng có nhiều tuỳ chọn. Các tuỳ chọn này là do người dùng thiêt lập, cụ thể:
· Đối với mỗi tài khoản, người dùng có thể xác định các chi tiết theo dõi liên quan tùy theo yêu cầu của chế độ kế toán và công tác kế toán tại đơn vị.
· Mã hóa hệ thống các danh mục như đối tượng pháp nhân, đối tượng tập hợp, nguồn kinh phí, vật tư, hàng hóa,… theo nhiều cấp tùy theo yêu cầu quản trị của đơn vị.
· Xác định các thông tin cần hoặc không cần để thêm vào hay loại bỏ thông tin cho phù hợp yêu cầu quản lý.
· Đặc biệt, IMAS 8.0 có hệ thống báo cáo động, người sử dụng có thể trực tiếp thay đổi các thông tin hiển thị và khai thác các báo biểu một cách dễ dàng. Ngoài các mẫu số sách, báo cáo tài chính theo đúng chế độ đã được khai báo sẵn, phần mềm IMAS 8.0 còn hỗ trợ khai các báo cáo khác phục vụ công tác kế toán quản trị của đơn vị.
3.3. Độ tin cậy và bảo mật cao:
· Phân quyền sử dụng cho từng người đến từng chức năng, từng tài khoản và từng loại chứng từ kế toán.
· Phân quyền và kiểm soát truy cập ở mức chương trình, chức năng chi tiết, các loại chứng từ và sổ sách báo cáo đầu ra.
3.4. Sử dụng đơn giản:
· Giao diện đơn giản, thuận tiện, ngôn ngữ sử dụng gần gũi với cán bộ kế toán.
· Nhiều tiện ích để có thể thao tác nhanh như phím nóng,…
3.5. Các công cụ hỗ trợ
· Sao lưu và phục hồi dữ liệu an toàn, đơn giản và thuận tiện
· Công cụ tìm kiếm chứng từ đa dạng và thuận lợi, có thể quay trở lại chứng từ gốc bằng 1 kích chuột.
· Công cụ tìm, lọc, sắp xếp, nhóm, cộng tổng và cộng nhóm thông tin trong một danh sách: hỗ trợ bạn kiểm soát dữ liệu trong danh sách với hàng chục, hàng trăm ngàn mẫu tin một cách tiện lợi, nhanh chóng.
· Công cụ nhập dữ liệu đã có sẵn từ các file excel vào hệ thống và kết xuất dữ liệu hiện có ra Excel.
· Công cụ kiểm soát và ghi nhận thay đổi trong trong hệ thống chương trình.

Download here

http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/setupIMAS_8_0_6_3_24_02_2012.rar

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>